Advies

Non-profitinstellingen hebben te maken met veel veranderingen, zoals de terugtrekkende overheid, de veranderende wet- en regelgeving en een andere bekostiging. Dit leidt tot een noodzakelijke herijking en aanpassing van uw (financiële) doelstellingen en interne beheersprocessen. Ik adviseer u hierbij, met de focus op betere processen en een sluitende afstemming tussen de verschillende deelprocessen.
 
Zo adviseer ik uw Raad van Bestuur, directeuren en managers bij de vertaling van de strategie naar prestatie-indicatoren die inzichtelijk maken of de vastgestelde strategie wordt gerealiseerd.
 
Daarnaast adviseer ik bij bezwaarschriftprocedures en bij vastleggings- en waarderingsvraagstukken.
 
De inrichting van uw managementinformatiesysteem, de optimalisering van uw administratieve processen, het opzetten en implementeren van uw begrotings- en budgetcyclus en de begeleiding van de voorbereiding van de rapportage naar uw accountant behoort tot mijn competenties.
Het is ook mogelijk dat ik u ondersteun bij de uitwerking van een advies, wat vaak leidt tot lagere kosten en een beter draagvlak binnen uw organisatie.
 
Ten slotte ontwerp en implementeer ik uw periodieke managementrapportage en stel deze voor u op. Een snelle en betrouwbare managementrapportage biedt u een uitstekende mogelijkheid voor financiële sturing, zeker als daarbij alle risico’s en kansen inzichtelijk zijn gemaakt.
JADESTOEP 31  |  9403 SX ASSEN  |  T 085 - 500 1 500  |  info@fredhaas.nl |  

Voor zorg(-eloze) financiën