Ontwerp-Richtlijn 655 Zorginstellingen gepubliceerd

 Op 28 februari 2012 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving RJ-Uiting 2012-3: ‘Ontwerp-Richtlijn 655 Zorginstellingen (herzien 2012)' gepubliceerd. 

 De Stichting voor de Jaarverslaggeving heeft als doel de kwaliteit van de externe verslaggeving van niet-beursgenoteerde organisaties en bedrijven in Nederland te bevorderen. Het uitvoerend orgaan van de Stichting is de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ). De RJ is statutair belast met het autonoom opstellen en publiceren van stellige uitspraken en aanbevelingen (de Richtlijnen), alsmede het geven van adviezen.
 
De belangrijkste wijzigingsvoorstellen ten opzichte van de huidige Richtlijn 655 Zorginstellingen (aangepast 2011) betreffen:
 
a. introductie DBC-zorgproducten (Cure GGZ)
b. presentatie onderhanden projecten uit hoofde van DBC's en DBC-zorgproducten (Cure GGZ)
c. het verwerken van vorderingen en schulden uit hoofde van de transitieregeling (Cure)
d. het opnemen van een schuld uit hoofde van het honorariumplafond (Cure)
e. het opnemen van een voorziening respectievelijk schuld uit hoofde van het macrobeheersingsinstrumenten (Cure)
f. het niet langer salderen van vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekorten en-overschotten (Cure en care)
g. het verwerken van de indexering van het wettelijk budget over het voorgaand verslagjaar (Cure en care)
h. het opnemen van aangepaste modellen voor bijlage 1 en 2 (deze zijn nog niet beschikbaar) (Cure en care)
 
 
Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de volledige tekst. 
U heeft de mogelijkheid uw inbreng bij de Raad voor de Jaarverslaggeving in te brengen en dit dient voor 30 april a.s. ingediend te zijn.
 
 
 
 
JADESTOEP 31  |  9403 SX ASSEN  |  T 085 - 500 1 500  |  info@fredhaas.nl |  

Voor zorg(-eloze) financiën